Privacyreglement

1. Toelichting op de voorwaarden

1.1. Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. (NEV) heeft uw privacy hoog in het vaandel staan.
1.2 NEV mag de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt onder voorwaarden verwerken op grond van de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG).
1.3. NEV voldoet met deze Privacy Voorwaarden aan de artikelen 13 en 14 van de AVG.

2. Persoonsgegevens

2.1. NEV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • a) een medewerker bent van een organisatie die NEV inschakelt
 • b) een zakelijke relatie bent van NEV
 • c) u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailings;
 • d) (via het contactformulier) contact met NEV opneemt en/of een product of dienst bij NEVafneemt via onze website of platform.

2.2. NEV verzamelt van werknemers van opdrachtgevers en gebruikers van de site (mogelijk) de onderstaande persoonsgegevens:

 • a)  naam
 • b)  e-mailadres
 • c). functie
 • d) leeftijd
 • e) branche/sector
 • f) opleidingsniveau
 • g) gegevens over (mentale en fysieke) gezondheid

2.3 NEV persoonsgegevens op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de grondslagen waarop die verwerking berust (conform art. 5 lid 1 sub b AVG).
2.4 De doeleinden en de grondslagen op basis waarvan NEV persoonsgegevens verwerkt zijn de volgende:

 • a) de overeenkomst die NEV sluit met organisaties/opdrachtgevers teneinde deze financieel en administratief te kunnen afhandelen, met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ (art. 6 lid 1 sub a AVG);
 • b) de dienstverlening te kunnen leveren en gebruik van het platform aan te kunnen bieden, met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ (art. 6 lid 1 sub a AVG);
 • c) geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is, met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ (art. 6 lid 1 sub a AVG);
 • d) De dienstverlening van NEV verder te ontwikkelen/te optimaliseren, met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ (art. 6 lid 1 sub a AVG);
 • e)  u op maat gesneden informatie aan te bieden, met als wettelijke grondslag ‘toestemming’ (art. 6 lid 1 sub a AVG);
 • f) NEV verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is  (art. 6 lid 1 sub c AVG), bijv. voor het doen van de jaarlijkse belastingaangifte.

2.5. Voordat er gegevens over de gezondheid worden verwerkt, vraagt NEV expliciet om uw toestemming.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

3.1. NEV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van NEV met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NEV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies

4.1.  NEV en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website in overeenstemming met de wettelijke vereisten in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Deze cookies stellen ons in staat om:

 • a) de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • b) ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • c) het productaanbod te verbeteren;

4.2. Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee NEV bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

5. Beveiligde toegang

5.1.  NEV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice van  NEV of via info@expertisecentrumvitaliteit.nl.

6. Rechten van betrokkenen

6.1. Het recht op informatie U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en zo ja,  met welk doel (zie 2.2 en 2.3 van deze Privacy Voorwaarden).
6.2. Inzagerecht (art. 15 AVG) U heeft het recht op inzage in en afschriften van de verwerkte gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
6.3. Het recht op correctie en verwijdering (art. 16 AVG) U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
6.4. Recht op aanpassen/ uitschrijven nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
6.5. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG) In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.
6.6. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) In bepaalde gevallen heeft u het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
6.7. Het recht van verzet/ bezwaar (art. 21 AVG) In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
6.8. Het recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG) U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
6.9. Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten (art. 22 AVG) Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
6.10. Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van NEV.

7. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

7.1. NEV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de grondslagen waarop die verwerking berust ((zie 2.3 van deze Privacy Voorwaarden).
7.2. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor NEV worden ingezien, tenzij in deze Privacyvoorwaarden anders is bepaald. Uitzondering hierop zijn de bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, deze zijn alleen te zien voor u.
7.3. Al uw persoonsgegevens worden NEV beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze beveiliging bestaat uit:

 • a) het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor NEV om in te loggen in het digitale systeem;
 • b) een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor NEV ten aanzien van alle aan NEV verstrekte persoonsgegevens;
 • c) technische/organisatorische maatregelen door NEV overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen (zie Privacy Maatregelen)

7.4 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen.
7.5. NEV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn tot maximaal 2 jaar na het laatste gebruik van een account. Hierna zal uw data geanonimiseerd worden voor het gebruik van trending en verbetering van onze diensten. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven (o.g.v. art. 52 WAR geldt bijv. een bewaartermijn van 7 jaar). In dat geval zal NEV zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

8. Wijzigingen in deze Privacyvoorwaarden

8.1. NEV behoudt zich het recht voor deze Privacyvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.
8.2 NEV adviseert u regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyvoorwaarden is bijgewerkt op 22-06-2021.

9. Klachten en bezwaar

9.1. Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met NEV en probeert NEV er samen met u uit te komen.
9.2. U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacyreglement Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. versie Jun 2021